Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Közlekedési Kollégium
Alapszabálya
 
 
 
Alulírott Alapító tagok elhatározták, hogy a jelen alapszabályban meghatározott célra az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján közlekedéspolitikai civilszervezetet hoznak létre az alábbiak szerint:
 
I.
Általános rendelkezések
 
1.§
 
(1) Az Egyesület neve:  Közlekedési Kollégium
 
Az egyesület neve angol nyelven: Collegium of Transport
(2) Az Egyesület székhelye: 1066 Budapest, VI. kerület, Eötvös utca 20.fsz.1.
(3) Az Egyesület működési területe: Magyarország
 
2.§
(1) Az Egyesület jogi személy, önkormányzati elven működő társadalmi szervezet, amely bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
 
(2) Az Egyesület politikailag és felekezetileg független szervezet, amely semmilyen magyar vagy külföldi pártot nem támogat, azok tevékenységében sem aktív, sem passzív módon nem vesz részt, szervezete pártoktól független, országgyűlési, önkormányzati választáson jelöltet nem állít, nem támogat.
II.
Az Egyesület célja és feladatai
Az Egyesület célja
 
3.§
 
(1) Az Egyesület szellemi műhelyhelyként, mint az Utasok illetve szolgáltatást Vevők; a Szolgáltatók, Üzemeltetők és az Önkormányzatok közös platformja a Közösségi Közlekedés érdekében civil szervezetként befolyásolja a Közlekedés Politikát, a Közlekedés Pedagógiát és a Közlekedés Gazdaságot.
 (2) Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében kész együttműködni minden állami, társadalmi és gazdasági szervezettel, egyesülettel, szövetséggel és magánszeméllyel, hogy elősegítse eredményes működését.
(3) Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében az érvényes jogszabályok előírásainak megfelelő módon gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és/vagy alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.
 
Az Egyesület feladatai
 
4.§
(1) Az Egyesület feladatai céljának elérése érdekében az alábbiak:
 
·         Egy az egyesület szellemi műhelyén belül ad hoc részt vevő interdiszciplináris innovatív szakértői csoportok kialakítása.
·         Országos Közlekedési Szövetség szervezése
·         Humán erőforrás utánpótlásának biztosítása nemzetközi ösztöndíjakkal.
·         Korszerű, ITK alapú tankönyvek kiadása a közlekedési alágazatok részére.
·         Nemzeti és nemzetközi szakkonferenciák szervezése.
·         A magyar közlekedéspolitika és stratégia felülvizsgálata.
 
 
 
III.
Az Egyesület tagsága
 
5.§
(1) Az egyesület rendes és pártoló tagokból áll.
(2) Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet -továbbiakban: Személy-, aki elfogadja az Egyesület  Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat.
 
(3)Az egyesület pártoló tagjalehet az a Személy, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és az egyesület céljainak megvalósításához erkölcsi, és anyagi támogatást nyújt.
 
(4) Az Egyesületnek lehetnek tiszteletbeli tagjai is. A tiszteletbeli tagok felvételéről az Elnökség határoz.
6.§
 
Tagsági viszony keletkezése
 
A tagsági jogviszony
 
(1) az Egyesület alapításával,
 
(2) belépéssel
 
keletkezik.
 
7.§
Az Egyesület rendes tagja
 
(1) Arendes tag felvételéről írásbeli felvételi kérelem (belépési nyilatkozat) és 3 (három) egyesületi tag írásbeli ajánlása alapján az Egyesület Elnöksége jóváhagyó, vagy elutasító döntést hoz.
 
(3) Az Egyesület rendes tagjának jogai:
 
a)      részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;
b)      ajánlásokat tehet az Elnökségnek az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;
c)      választhat és választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire;
d)      indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
e)      igénybe veheti az Egyesület célja érdekében az Egyesület által közvetlenül, vagy közvetve biztosított lehetőségeket.
 
(4) Az Egyesület rendes tagjának kötelezettségei:
 
a)      az Egyesület céljainak megvalósításában közreműködni,
b)      tisztségére történő megválasztását követően azt a legjobb képessége szerint ellátni;
c)      az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek eleget tenni,
d)      tagsági díjat megfizetni.
 
 
8.§
Az Egyesület pártoló tagja
(1) A pártoló tag felvétele a rendes tagokra vonatkozó tagfelvételi szabályok szerint történik. A pártoló tag felvételéhez nem szükséges ajánlás.
 
(2) Az Egyesület pártoló tagjának jogai:
 
a)      tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen,
b)      igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait,
c)      javaslatokat, előterjesztéseket tehet az egyesület bármely szervéhez.
 
(3) Az Egyesület pártoló tagjának kötelezettségei:
 
a)      az Egyesület céljainak megvalósításában közreműködni,
b)      az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek eleget tenni.
 
 
9.§
Az Egyesület tiszteletbelei tagja
 
(1)Tiszteletbeli tag lehet az, aki az egyesület tevékenységi körében kiemelkedő munkásságot végezett vagy végez.
 
(2) Az Egyesület tiszteletbeli tagja tagjának jogai:
 
a.)       tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen.
b.)      igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásit.
c.)      a  tiszteletbeli tagok mentesülnek a tagdíjfizetési kötelezettség alól.
 
10.§
(1) Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják.
(2) Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását.
 
(3) A tiszteletbeli és pártoló tagok tisztségre nem jelölhetők.
 
11.§
A tagsági viszony megszűnik:
 
(1) a tag kilépésével,
(2) a tag kizárásával
(3) törléssel
(4) a tag halálával, megszűnésével
(5) az Egyesület megszűnésével
 
 
12.§
 
A kilépés
 
(1) A kilépést írásban (levél útján) kell bejelenteni az Elnökség részére. A tagsági viszony az igazolt kézbesítéssel szűnik meg. Kézbesítésnek azt az időpontot kell tekinteni, amikor a jogszerűen aláírt bejelentést az Egyesület adminisztratív szervezete igazolhatóan átvette.
 
(2) Kilépés esetén a már befizetett tagdíjat az Egyesület nem fizeti vissza. A tagdíj kilépés bejelentéséhez viszonyított időarányos, a kilépés időpontjáig még be nem fizetett részét a kilépő tagnak meg kell fizetnie.
 
13.§
A kizárás
 
(1) Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül:
 
a)      azt a tagot, aki 90 napon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével és azt írásbeli felszólítás ellenére az erről szóló tértivevényes levél kézhezvételétől számított 15 napon belül sem rendezi.A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a tagdíjat.
b)      azt a tagot, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott.
c)      azt a tagot, akinek magatartása az egyesületi cél megvalósítását akadályozza, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sérti, vagy aki Alapszabályba ütköző tevékenységet folytat.
A kizárásról az érdekeltet ajánlott, tértivevényes levélben kell értesíteni, melyben tájékoztatni kell a rendelkezésére álló jogorvoslatról.
A kizárt tag a kizárással kapcsolatos Elnökségi határozat ellen, tizenöt napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A Közgyűlés határozata ellen pedig annak kézhezvételétől számított 30 napon belül vonatkozó jogszabályok szerint bírósághoz fordulhat.
 
14.§
 
Törlés
 
(1) Törléssel szűnik meg a tagsági viszonya annak,
 
a)      aki meghalt
b)      jogutód nélkül megszűnt.
(2) Az Elnökség tagja tagviszonyának megszüntetése ügyében a Közgyűlés dönt.
 
(3) A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett, és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.
IV.
Az Egyesület szervezete
15.§
(1) Az Egyesület szervei:
a)      Közgyűlés,
b)      Elnökség
c)      Elnök                                       
 
A Közgyűlés
16.§
 
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.
 
(2) A Közgyűlést legalább évente egy alkalommal (rendes közgyűlés) az éves beszámoló elfogadása céljából össze kell hívni.
 
(3) A rendes közgyűlésen túlmenően szükség szerint jelen alapszabály rendelkezései szerint bármikor összehívható a Közgyűlés (rendkívüli közgyűlés) .
 
(4) A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely Egyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi.
 
 
17.§
 
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
 
a.)           az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása;
b.)           az egyesület szabályzatainak elfogadása;
d.)            az Elnökség  megválasztása, visszahívása; az első elnök megválasztása;
e.)            az Egyesület két közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének   megállapítása az Elnökség előterjesztése alapján;
f.)             az elnökség éves  beszámolójának elfogadása;a mérleg és költségvetés elfogadása;
g.)            az éves költségvetés, az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak meghatározása;
h.)            alapítványrendelés elhatározása; gazdasági társaság létrehozása, abban részesedés szerzése;
i.)              elnökségi javaslat alapján a tagdíj mértékének meghatározása;
j.)              az Egyesület megszüntetésének vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének kimondása, a meglévő vagyonról történő döntés;
k.)            a tagkizárása kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása;
l.)              döntés minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály, jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal;
 
18.§
 
(1) A rendes közgyűlést évenként egy alkalommal kell összehívni; összehívása az Elnökség feladata.
 
(2) A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére írásban, ajánlott levélben meghívót kell küldeni legalább tizenöt nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési meghívóban közölni kell a közgyűlés színhelyét, időpontját, napirendjét. Közölni kell a meghívóban azt az időpontot is, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes.
A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a tagság egynegyedének (25%-ának) jelenlétében határozatképes, erről a tagokat már az eredeti meghívóban tájékoztatni kell.
 
(3) A Közgyűlést elsősorban az Egyesület székhelyére kell összehívni. Ettől az Elnökség indokolt esetben eltérhet (pl. meghívottak létszáma, közgyűlés témája).
 
(4) Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, önkormányzati és gazdasági szervezetek képviselőit és más magánszemélyeket.
 
 
19.§
 
(1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
 
a.      ha a tagnyilvántartásban szereplő tagok legalább egyharmada (1/3-a) azt írásban, a cél és az ok megjelölésével kéri,
b.   ha az Elnökség azt indokoltnak és szükségesnek tartja,
c.       ha a felügyeletet gyakorló ügyészség írásban indítványozza, vagy elrendeli,
d.       ha a bíróság elrendeli.
 
20.§
 
(1) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok több mint fele jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, akkor legfeljebb 30 napon belül újból azonos tárgysorozattal össze kell hívni. Az újra összehívott közgyűlés a tagság egynegyedének (25%) jelenléte esetén megtartható.
 
(2) Határozatképes a Közgyűlés akkor is, ha az összehívás nem volt szabályszerű, de azon valamennyi rendes tag jelen van és a javasolt napirend megtárgyalása ellen egyik tag sem emel kifogást.
 
(3) Minden rendes tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Az ismételt szavazategyenlőséget úgy kell tekinteni, hogy a szavazásra feltett kérdésben nem született határozat.
(4) A jelenlévő rendes tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:
 
a.                   az Alapszabály elfogadásához, módosításához;
b.                   az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához;
c.                   a tag kizárásával kapcsolatos határozatához.
(5) A tisztségviselők megválasztása és visszahívása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani.
 
       A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.
 
(6) A tisztségviselő visszahívásához kétharmados szavazati többség szükséges.
 
 
21.§
(1) A Közgyűlés üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogató és ellenző rendes tagok számaránya megállapítható legyen. A Közgyűlés bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés ülésén a résztvevő tagok aláírják.
 
(3) Az Egyesület tagja jogosult az Egyesület szerveinek és vezető tisztségviselőinek törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – bíróság előtt megtámadni.
 
 
22.§
 
Elnökség
(1) Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését.
(2) Az Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából 3 (három) éves időtartamra.
     
(3) Az első Elnökséget és az első Elnököt az alakuló ülés választja meg 3 (három) év időtartamra. Egyébként az Elnökség egyszerű szótöbbséggel tagjai közül elnököt választ.
 
(4) Az Elnökség legalább 3 (három), legfeljebb 5 (öt) tagból áll.
(5) Az Elnökségnek csak olyan személy lehet a tagja,aki nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától, és az Egyesület rendes tagja, vagy ilyen jogállású jogi személy egyesületi képviselője.
 
23.§
(1) Az Elnökség szükség szerint, de legalább havonta ülésezik.
(2) Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.
(3) Az Elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három elnökségi tag jelen van. Határozat-képtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni.
(4) Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Az ismételt szavazategyenlőséget úgy kell tekinteni, hogy a szavazásra feltett kérdésben nem született határozat.
(5) Az Elnökség üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza.
 (6) A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Elnökség bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az Elnökség ülésén a résztvevő tagok aláírják.
24.§
(1)Az Elnökség feladata és hatásköre
a)      a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;
b)      a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;
c)      az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés-előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;
d)      az Egyesület operatív tevékenységének végzése;
e)      az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése;
f)       az Elnök éves beszámolójának elfogadása, majd a Közgyűlés elé terjesztése;
g)      minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.
 
 
25.§
Az Egyesület Elnöke
 (1) Az Egyesület Elnökét 3 éves időtartamra a Közgyűlés által megválasztott Elnökség választja nyílt szavazással. Az első Elnököt az alapító tagok választják. Az Elnök tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.
(2) Az Elnök feladata és hatásköre:
 
a)      Az elnökség képviseletében a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
b)      irányítja az Elnökség munkáját;
c)      vezeti az Elnökség üléseit;
d)      döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben;
e)      Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának ellenőrzése;
f)       kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
g)      képviseli az Egyesületet;
h)      intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
i)        ellátja a munkáltató feladatokat az Egyesület alkalmazottai tekintetében;
j)        minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal;
 
(3) Az elnököt tartós távolléte esetén az általa kijelölt elnökségi tag helyettesíti. Amennyiben az elnök a kijelölésben akadályoztatva van akkor a helyettesítést az elnökség által erre kijelölt elnökségi tag látja el.
 (4) Az Elnök és az Elnökség tagjai díjazásban nem, de költségtérítésben részesülhetnek.
 
 
26.§
Az egyesület képviselete
 
(1) Az egyesületet az elnök önállóan képviseli, kivéve a bankszámla feletti rendelkezési jogot.
 
(2) Az Egyesület bankszámlája felett elsősorban az egyesület Elnöke és egy elnökségi tag jogosult.
 (3)A bankszámla feletti rendelkezésre jogot az Egyesület pénzügyi munkakört betöltő alkalmazottjának az Elnök írásban adhat. Az alkalmazott más aláíróval együtt jogosult gyakorolni a bankszámla feletti rendelkezési jogot.
V.
Az Egyesület vagyona és gazdálkodása
 
27.§
(1) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(2) Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
 
a)                       tagsági díjak;
b)                       magán és jogi személyek támogatásai;
c)                       az Egyesület gazdasági, vállalkozási, szolgáltatási tevékenysége;
d)                       pályázatókból származó bevételek;
e)                       rendezvény bevétel;
f)                        önkormányzati támogatás;
g)                       egyéb bevételek;
(4) Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
(5) Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek.
(6) Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.
(7) Az Egyesület pénzeszközeit bankszámlán kezeli.
28.§
A tagdíj
 
 (1) Az alakulás évében az alapító tagok a tagdíj mértékét az alakuló közgyűlésen határozzák meg.
 (2) A tagdíj összegének módosításáról az éves rendes Közgyűlés az Elnökség javaslata alapján dönt.
 
VI.
Az Egyesület megszűnése
 
29.§
(1) Az Egyesület megszűnik:
a)   ha a Közgyűlés az Egyesület feloszlását kimondja,
b) ha feloszlatják,
c) ha más szervezettel egyesül,
d) ha az Egyesület szétválik,
e) ha megszűnését megállapítják.
 
(2) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt ügyintéző szerve az Elnökség jár el.
VII.
Összeférhetetlenségi szabályok
 
30.§
 
(1)    A közgyűlés munkájában illetve a határozathozatalban nem vehet részt, az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pont) élettársa, (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
 
a)                 kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
b)                 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
c)                 az a), b) pontok vonatkozásában nem minősül előnynek az Egyesületi Alapszabályban megfogalmazott célok szerinti juttatás keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott ugyanezen célok szerinti juttatás.
 
(2)           Az egyesület alkalmazottja jogviszonyának fennállása alatt nem lehet választott tisztségviselő.
 
(3)           A tisztségviselő köteles összeférhetetlenségi nyilatkozatot tenni.
 
(4)     Az elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk. 685.§-ban meghatározott közeli hozzátartozói.
VIII.
Vegyes és záró rendelkezések
 
31.§
Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.
Az Egyesület Alapszabályát az alapítók 1/2009. (március 26 ) számú határozattal állapították meg.
Budapest, 2009 március 26. 
 
                                                              Jegyzőkönyvvezető
 
Hitelesítő                                                                                  Hitelesítő
 
 
az Egyesület Elnöke

Lap tetejére