Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


  Közlekedés Gazdasági Munkacsoport

Kép A gazdasági rendszerek, a nemzetgazdaság és a szállítás és hírközlés legfontosabb gazdálkodási folyamatainak és összefüggéseinek megismerését, a gazdálkodó egységek gazdasági folyamatainak elemzését, valamint tervező módszerek kialakítását tűzi ki célul.Tevékenysége kiterjed az árképzésre, a tarifaszínvonal alakulására, a fuvarpiac kérdéseire. Foglalkozik az egyes alágazatok, szakterületek (pl. vasút, szállítmányozás, tömegközlekedés, posta, hajózás stb.) speciális gazdálkodási kérdéseivel. Ugyanakkor néhány területen  szükségszerűen foglalkozik az általános, alapvető összefüggések feltárásával is.

Elemzi a közlekedés helyét a gazdaságban, szerepét a közlekedési rendszerek strukturális felépítésében. Kialakítja, és elemzi a gazdaságossági vizsgálatok általános módszertanát, valamint a gazdaságosság, eredményesség mértékfogalmait, azok sajátosságait a közlekedésben. Foglalkozik a közlekedési munkamegosztás, a közlekedési rendszerfejlesztés kérdéseivel, valamint a közlekedési vállalkozások, vállalatok működtetésének funkcionális részterületeivel.
A közlekedési ágazat sajátosságai hatást gyakorolnak a termelési folyamatra és befolyásolják a gazdasági viszonyokat:
Sajátosságok
 • bővített újratermelésben elfoglalt hely:
A közlekedési ágazat helye a bővített újratermelési folyamatban meghatározza kapcsolatait a többi ágazattal, kijelöli szerepét, mint termelő ágazat, szolgáltató ágazat, vagy mint összekötő "láncszem" az ágazatok között. Az ágazatnak az újratermelésben elfoglalt helyéből és az ebből következő jelentőségéből sajátosságok adódnak a fejlődés üteme, az árképzés, a termelési feladatok, a munkaerő helyzet és ennek irányítása tekintetében.
 • termelő eszközök tulajdonformái:
A gazdálkodó egységek magántulajdona, állami tulajdona, vagy szövetkezeti tulajdona eltérő és elkülönült gazdasági érdekeltséget jelent, és ennek megfelelően sajátos törvényszerűségek érvényesülését is jelenti.
 • termelő folyamat technikai, technológiai változatai:
A nemzetgazdaság bármely ágának ágazati gazdaságtana szoros kapcsolatban van az adott ágazatra jellemző technikával, technológiával. Ilyen sajátossága pl. a közlekedésnek az idényszerűség vagy szezonalítás, a külső, természeti tényezőktől való fokozott függés stb.
 • ágazat fejlődésének időbeni folyamata:
A különböző gazdasági ágazatokban egész sor, történelmük során kialakult különbség keletkezett. Ilyen különbség jelentkezik pl. a munkafolyamat gépesítettség foka, a termelés koncentrációja és centralizációja, a munkamegosztás, az irányítás és szervezettség területén.
A közlekedés mint ágazat a közgazdaságtudományokhoz tartozik. A Munkacsoport tehát elemzi, kutatja a közlekedés gazdaság működésének törvényszerűségeit és a feltárt törvényszerűségek alapján az alkalmazás, a fejlesztés lehetőségét, irányát nemzetgazdasági és vállalati, vállalkozási szinten egyaránt.
Alkalmazott vizsgálati módszerek
A termelés, a gazdálkodás területén kialakult munkamegosztás egyik sajátossága, hogy a szállítás és hírközlés az anyagi termelés önálló, az újratermelési folyamat valamennyi területével szoros kapcsolatban álló sajátos ágává vált.
A társadalmi, gazdasági élet szinte valamennyi területe szállítási, hírközlési igényeket támaszt, így szoros kapcsolata van az újratermelési folyamat egészével: a termeléssel, az elosztással, a forgalommal, a fogyasztással és fontos szerepe van a külgazdasági kapcsolatokban is.
A szállítás és hírközlés, mint szolgáltatás színvonalának és hatékonyságának növelése érdekében szükséges vizsgálni és értelmezni azokat a lehetőségeket, amelyek biztosítják a szállítási és hírközlés működtetésére és fejlesztésére rendelkezésre álló korlátozott erőforrásokkal való takarékos és ésszerű gazdálkodást.
A közlekedésgazdaság sajátos törvényszerűségeit meghatározó tényezőket a következő négy fő csoportba lehet sorolni:
 • a közlekedési szükségletek "másodlagossága", a közlekedési szükségleteknek az eredeti gazdasági, vagy társadalmi folyamatoktól való függősége,
 • a "termék" nem tárgyiasuló jellege, a közlekedés terméke, mint kereskedelmi áru nem tárolható, nem raktározható,
 • a termelő tevékenység térbeli, dinamikus jellege, mely megnyilvánul a termelésben közvetlenül résztvevők és az irányítás időbeli és térbeli eltávolodásában, valamint a végrehajtókra ruházott sajátos jogokban és kötelezettségekben,
 • a tevékenység állandó társadalmasulási folyamata, melynek eredményeképpen a közlekedési szükségletek kielégítése nélkülözhetetlené válik az egyéni életben, a gazdasági és társadalmi tevékenység során egyaránt.
A Közlekedés Gazdasági Munkacsoport kutatásokat folytat a közlekedés, szállítás és hírközlés gazdasági jelenségeinek, összefüggéseinek és törvényszerűségeinek valamint a társadalmi - termelési viszonyok vonatkozásában.
A vizsgálatok, elemzések iránya és célja:
 • milyen jellegűek a jelenségek törvényszerű összefüggéseinek gazdasági következményei,
 • mekkorák az előnyök és hátrányok és mely területen keletkeznek,
 • milyen módon lehet a kedvező hatásokat növelni és a kedvezőtleneket mérsékelni.
A vizsgálati módszer főbb szempontjai:
 • jelenségek kölcsönhatása, ok -okozati összefüggés,
 • fejlődés és dinamika fontossága,
 • ellentétek harca a fejlődés impulzusa.
 
Lap tetejére